Stop krivotvorinama

Koordinacija provedbe prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj

S ciljem unaprjeđenja učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, u Republici Hrvatskoj je tijekom 2010. godine uspostavljen trajni mehanizam koordinacije poslova i aktivnosti provedbe prava intelektualnog vlasništva, temeljen na Nacionalnoj strategiji razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2010 – 2012. godine. Predmetni model koordinacije djeluje na nekoliko razina, putem stalnih tijela za koordinaciju i koordinacijskih podskupina, te ad hoc radnih grupa za potporu pojedinim stručnim aktivnostima.

Uspostavljanjem koordinacijskih tijela omogućena je bolja suradnja između svih tijela nadležnih za provedbu zakonske zaštite prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj i drugih institucija uključenih u sustav zaštite, kao i korisnika sustava zaštite (nositelja prava).

Nadzorno vijeće za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Nadzorno vijeće za provedbu prava intelektualnog vlasništva najviša je upravljačka (strateška) razina koordinacije svih poslova i aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, koju čine državni dužnosnici iz nadležnih tijela državne uprave. Na temelju redovitih izvješća Koordinacijskog povjerenstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva, statističkih izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva i drugih prikupljenih podatka, Nadzorno vijeće obavlja nadzor nad provedbom prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj. Sukladno utvrđenim zadacima u radu, Nadzorno vijeće za provedbu prava intelektualnog vlasništva odgovorno je za provedbu Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva i Akcijskog plana u dijelu provedbe prava intelektualnog vlasništva.

Koordinacijsko povjerenstvo za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Koordinacijsko povjerenstvo za provedbu prava intelektualnog vlasništva (skraćeno KOPPPIV) rukovodna je (taktička) razina koordinacije svih poslova i aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva, koju čine rukovodeći državni službenici iz tijela državne uprave nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva, drugih javnopravnih tijela u čijoj su nadležnosti također određena pitanja iz područja zaštite intelektualnog vlasništva te predstavnik Državnog odvjetništva. KOPPPIV prati stanje u području provedbe prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, analizira statistička izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva, prati razvoj zakonodavstva u ovom pravnom području, poduzima aktivnosti na jačanju javne svijesti o važnosti zaštite prava intelektualnog vlasništva, prima i analizira izvješća koordinacijskih podskupina i radnih grupa koje djeluju prema predmetnom modelu, izvještava Nadzorno vijeće za provedbu prava intelektualnog vlasništva o stanju u području provedbe prava, te surađuje s nadležnim tijelima i organizacijama na međunarodnoj razini.

Zajednička operativna skupina za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Zajednička operativna skupina za provedbu prava intelektualnog vlasništva operativna je razina koordinacije poslova i aktivnosti na sprječavanju i suzbijanju povreda prava intelektualnog vlasništva, koja djeluje na odgovarajućoj regionalnoj i međuresornoj strukturi, a u kojoj sudjeluju djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova, Carinske uprave te Državnog odvjetništva.

Skupina za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva

U sastav Skupine za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva (skraćeno SSNOPIV) uključeni su predstavnici tijela nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva, predstavnici udruga nositelja prava intelektualnog vlasništva, predstavnici pojedinih grana industrija koje su potencijalno ugrožene povredama prava intelektualnog vlasništva, te predstavnici udruga potrošača. Cilj djelovanja ove koordinacijske podskupine je suradnja na razvoju učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva koji će optimalno ispuniti svoju društvenu ulogu u zaštiti prava intelektualnog vlasništva te zaštiti potrošača. Suradnjom u okviru SSNOPIV-a osigurava se redovita razmjena informacija o trenutnom stanju, najnovijim inicijativama i aktivnostima u području provedbe prava intelektualnog vlasništva, kako u Republici Hrvatskoj, tako i na međunarodnoj razini, te mogućnost neposrednog predlaganja unaprjeđenja sustava provedbe prava od strane nositelja prava i drugih sudionika sustava.

Radne grupe

Za stručnu potporu pojedinim aktivnostima, Koordinacijsko povjerenstvo za provedbu prava intelektualnog vlasništva osniva ad hoc radne grupe. Do sada su osnovane i aktivno djeluju sljedeće radne grupe:

1) Radna grupa za statistiku provedbe prava intelektualnog vlasništva

Radna grupa za statistiku provedbe prava intelektualnog vlasništva bavi se razvojem metodologije prikupljanja i analize statističkih podataka o povredama prava intelektualnog vlasništva. Primarni zadatak Radne grupe je unaprjeđenje metodologije sastavljanja redovitih statističkih izvješća o povredama prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj, uspostavljene za potrebe praćenja učinkovitosti sustava provedbe prava. Izvješća izrađuje Državni zavod za intelektualno vlasništvo, temeljem prikupljanja i obrade statističkih podataka o postupcima koji se vode zbog povreda prava intelektualnog vlasništva, koje prate pojedina tijela nadležna za provedbu prava intelektualnog vlasništva: Državno odvjetništvo, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa te Carinska uprava Ministarstva financija. Radnu grupu za statistiku čine predstavnici navedenih institucija nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva te predstavnici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Državnog zavoda za statistiku. Uz unaprjeđenje postojeće metodologije za prikupljanje statističkih podataka te drugih pitanja od značaja za pripremu izvješća, Radna grupa bavi se i drugim pitanjima vezanim uz unaprjeđivanje statističkog praćenja povreda prava intelektualnog vlasništva, te prati i analizira statističke podatke iz drugih raspoloživih izvora.

2) Radna grupa za jačanje javne svijesti o važnosti poštovanja prava intelektualnog vlasništva

Kao stručna potpora koordinacijskim tijelima u aktivnostima na podizanju razine javne svijesti o provedbi prava intelektualnog vlasništva osnovana je i odgovarajuća radna grupa. U ovoj radnoj grupi sudjeluju predstavnici tijela nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva i drugih tijela uključenih u sustav zaštite, predstavnici udruga nositelja prava intelektualnog vlasništva, te predstavnici udruga potrošača. Ciljevi rada ove radne grupe su: podizanje razine javne svijesti i stupnja razumijevanja građana o sustavu zaštite intelektualnog vlasništva, važnosti poštovanja prava intelektualnog vlasništva, mogućim opasnostima i negativnom utjecaju krivotvorene robe na zdravlje i sigurnost građana, negativnim gospodarskim posljedicama trgovine krivotvorenom i piratskom robom, kao i upoznavanje gospodarskih subjekata s djelovanjem sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva, te s pojedinačnom ulogom institucija uključenih u provedbu prava intelektualnog vlasništva na nacionalnoj razini.

3) Radna grupa za praćenje normativnih aktivnosti i provedbu zakona

S obzirom na širinu područja koje obuhvaća zaštita i provedba prava intelektualnog vlasništva, utvrđena je potreba za trajnim praćenjem razvoja zakonodavstva koje čini zakonodavni okvir za postupanje nadležnih tijela, kao i praćenjem razvoja zakonodavstva na europskoj i na međunarodnoj razini. U ovoj radnoj grupi sudjeluju predstavnici tijela nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva i drugih tijela uključenih u sustav zaštite te predstavnici udruga nositelja prava intelektualnog vlasništva, a grupa je ujedno i forum za razmatranje problema koji se vezano uz primjenu ili tumačenje propisa mogu pojaviti u pravnoj praksi. Radna grupa u okviru svojih aktivnosti može pripremati podloge ili prijedloge za izmjenu ili dopunu relevantnih propisa koji se primjenjuju u ovom području zaštite, ako slijedom zaključaka sa svojih sastanaka utvrdi da bi takva inicijativa bila potrebna.

 

Ispiši stranicu